top of page

Access  Điều khiển dưới dạngmộtDịch vụ

Đi sâu vào thời đại mới của

Giải pháp kiểm soát truy cập dựa trên đám mây

Sức mạnh của hệ thống kiểm soát truy cập bằng chứng trong tương lai

cloud portal main page.png

Quản lý một nơi kiểm soát truy cập và bảo mật

Không có máy chủ, máy khách tại chỗ để quản lý

Real-time management & Real-time monitoring

Multi-factor authentication

Open API for Third-party high-level integration

Khả năng mở rộng không giới hạn, quản lý và truy cập từ mọi nơi trên thế giới

IoT Door Access Controller.png

Kết nối Ethernet IP động (Không có cấu hình tại chỗ)

Được xác định duy nhất bởi địa chỉ MAC

Remote access control

Cập nhật chương trình cơ sở qua mạng (OTA)

Mobile Credential.png

Giải pháp di động không tiếp xúc tương thích với cả iOS, Android, HarmonyOs

Thông tin xác thực di động, thông tin đăng nhập di động cá nhân thay thế thẻ nhựa dùng chung và trao đổi trực tiếp, giúp mọi người an toàn hơn

eco-friendly and reduce plastic waste by replacing physical access cards with digital ID

Mã hóa AES 256 và ngẫu nhiên
nhảy mã để ngăn chặn các cuộc tấn công phát lại