Trình đọc thông tin xác thực BLE / NFC

BỘ ĐỌC ĐIỀU KHIỂN TRUY CẬP TRUY CẬP THẾ HỆ TIẾP THEO

EP-30NB là đầu đọc kiểm soát truy cập thế hệ tiếp theo để sử dụng với Thông tin đăng nhập di động Bluetooth và thẻ & nhãn NFC. EP-30NB hoạt động tốt nhất với bộ điều khiển IOT EP3000C của Nuveq, nhưng cũng có thể được sử dụng với bất kỳ bộ điều khiển truy cập nào của bên thứ ba.

CORE TECHNOLOGIES

 • Fast & Easy Contactless Solution

 • Support Both BLE & NFC

 • Remote Management

 • AES-256 encryption

 • iOS & Andriod Supported

Nuveq BLE Reader
Nuveq NFC reader
NUVEQ Mobile Access
Nuveq Mobile Access
nuveq mobile access
Untitled design.gif

CÔNG NGHỆ CỐT LÕI

FAST & EASY CONTACTLESS SOLUTION

 

 • By using your smartphone as a credential

 • managing and using an access card becomes easier

 • faster and safer

            FLEXIBLE ACCESS OPTIONS

 

 • Contactless mobile solution compatible with both iOS and Android
 • ​Supports both BLE and NFC

              SECURITY FEATURES

 • Multi-layer end-to-end AES 256 encryption

 • 2FA authentication

 • 32-bit password protection with "Authentication Limit"

Mobile Credential.png

Trải nghiệm di động, không tiếp xúc